Wat is nu eigenlijk een RI&E?

Top  Previous  Next

 

 

Wat is eigenlijk een RI&E?

 

 

Van iedere werkgever in Nederland wordt vanuit de Arbowet verwacht dat hij/zij een gestructureerd arbobeleid voert. Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E), waarin alle bedrijfsrisico's op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart zijn gebracht. Iedere werkgever is, op grond van artikel 5 van de (nog steeds geldende) Arbowet uit 1998, verplicht een RI&E te hebben.

 

De Arbowet geeft het volgende wettelijke kader met betrekking tot een bedrijfs-RI&E:

 

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg ri&e) is een algemene inventarisatie van gevaren en risico's die zich voordoen tijdens de uitvoering van het werk met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van alle werknemers.

 

Een goede bedrijfs-RI&E geeft tevens aan welke geconstateerde tekortkomingen de hoogste risico's met zich meebrengen en dus het meest urgent zijn. Een goede RI&E doorstaat ook de scherpe beoordeling van de Arbeidsinspectie. Maar eigenlijk is dát niet zo belangrijk. Want de RI&E is vooral een beleidsinstrument waar een ondernemer en zijn/haar medewerkers veel aan hebben. De knelpunten zijn immers in kaart gebracht en bieden aanknopingspunten om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren en het ziekteverzuim ook op de langere termijn laag te houden, dan wel omlaag te brengen.

 

Een RI&E mag het bedrijf zelf uitvoeren, maar kan hiervoor ook een externe deskundige inschakelen (bijvoorbeeld het Dienstencentrum of een Arbodienst). Het heeft een voordeel om een 'vreemde' (branchespecialist) eens in uw keuken te laten kijken, om zo een onafhankelijk(er) en dus objectief oordeel te verkrijgen.

 

Na uitvoering van de RI&E is het van belang dat het bedrijf een Plan van Aanpak opstelt waarin alle relevante verbeteracties zijn opgenomen. Door elk jaar weer een kritische blik in het bedrijf te werpen, draagt bij tot het actueel houden de RI&E en het Plan van Aanpak, waardoor de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers gewaarborgd blijft.

 

 

De RI&E van de grafimedia branche

 

De grafimediabranche beschikt al sinds 1994 over een branche-RI&E. De eerste RI&E bestond uit de gele KVGO-klapper 'Arbo-inventarisatie', en de daarop door de Stichting Interne Milieuzorg ontwikkelde branche-RI&E. Als vervolg daarop zijn door het KVGO Dienstencentrum/SIMZ, gedurende het eerste Arboconvenant Grafische Industrie, in 1997 en 1998 de beroemde 8 Groene Arboboekjes ontwikkeld. Deze 8 praktische arboboekjes vormden vanaf dat moment dé norm voor arbeidsomstandigheden binnen de grafimediabranche.

 

Speciaal voor de Grafimedia-branche is de digitale RI&E Grafimedia ontwikkeld, een RI&E die binnen Nederland bekend staat als zeer gedegen en volledig. Ondanks de complexiteit en diversiteit in onze branche is er voor gekozen om tot één digitale tool te komen die (nagenoeg) de gehele bedrijfstak kan afdekken. Deze digitale tool kon men downloaden (o.a. via www.arbografimedia.nl), wat veelvuldig gebeurd is in de periode 2003-2013. De laatst beschikbare versie was versie 3.1.2.

 

Deze versie was echter gebouwd in een ander digitaal tijdperk. Tegenwoordig is het voor bedrijven effectiever om dit soort instrumenten via het internet te benaderen - we hebben het dan over de 'webversie' van een programma. De digitale RI&E die u nu gebruikt is zo'n webversie. Daarbij is voor de honderden al bestaande gebruikers van het programma een werkwijze gekozen die goed aansluit bij het werk dat u al deed. U bent natuurlijk nog steeds met hetzelfde inhoudelijke onderwerp bezig, en dient nog veel dezelfde activiteiten uit te voeren.

 

Wat er ook nieuw is aan deze RI&E is de integratie van de vroeger losstaande oplosmiddelenreductie programma's (Offset en Zeefdruk). Deze zult u ook in deze webRI&E terugvinden

 

Middels deze digitale tool kan een bedrijf geheel zelfstandig de risico's op een praktische wijze in kaart brengen. Natuurlijk blijft het altijd lastig om als ondernemer onafhankelijk naar het eigen bedrijf te kijken. Daarom kan het geen kwaad om een branchespecialist eens naar uw RI&E te laten kijken, of nog beter samen met u door te nemen en in te vullen. Dat levert u de meeste meerwaarde op in de vorm van kennisoverdracht en kwaliteit.

 

De Arbo RI&E Grafimedia is ingedeeld in 8 hoofdonderwerpen (menukeuzes), te weten:

 

Menukeuze 1   (Entree)

Menukeuze 2   (Bedrijfsprofiel)

Menukeuze 3   (Risico-inventarisatie)

Menukeuze 4   (Stoffenregister)

Menukeuze 5   (Risicoprofiel)

Menukeuze 6   (Plan van aanpak)

Menukeuze 7   (Rapportages)

Menukeuze 8   (Toetsing)

 

(N.B.: informatie over de inhoud van elke pagina in de webRI&E kunt u (verkort) lezen op de desbetreffende pagina, of (uitgebreid) lezen in de helpinformatie per pagina via de blauwe boekjes met vraagtekening op elke pagina).