Thuiswerkers

Top  Previous  Next

 

 

Thuiswerkers

 

Indien een persoon, die niet bij een werkgever is dienst is, opdracht krijgt om in eigen huis voor het bedrijf bepaalde werkzaamheden te verrichten, dan praten we over een officiële thuiswerker. Thuiswerken komt binnen de grafimedia niet vaak voor, maar bestaat natuurlijk wel. Bijvoorbeeld in de vorm van computerwerkzaamheden (ontwerp of dataverwerking) of de assemblage van relatief eenvoudige eindproducten. Meestal vinden de werkzaamheden plaats in de eigen woning, garage of werkplaats. Ook is er sprake van een thuiswerkplek indien een werknemer met een zekere regelmaat vanuit huis zijn/haar werkzaamheden verricht (in het kader van flexibel werken).

De Arbowet maakt nagenoeg geen onderscheid tussen de arbeidsomstandigheden van een werkplek in het bedrijf of die van een thuiswerkplek. Dit betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van de thuiswerker. Anders gezegd: er mag thuis niet onder andere werkcondities gewerkt worden als wanneer deze werkzaamheden op het bedrijf zouden plaatsvinden. De thuiswerker mag dus geen computerwerkzaamheden uitvoeren op een minuscuul bureautje (zonder pols en armondersteuning) met zijn/haar gezicht op minder dan 50 cm van het beeldscherm. Of wat dacht u van het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals oplosmiddelhoudende lijmen of reinigingsmiddelen ten behoeve van het vervaardigen van een eindproduct? De thuiswerker en de werkgever moet dus goed op zijn of haar arbeidsomstandigheden letten. Het is daarom raadzaam om goede afspraken te maken over de werkwijze, onderhoud en reparaties van apparatuur en hulpmiddelen die de thuiswerker nodig heeft voor zijn of haar werkzaamheden. We adviseren om de gemaakte afspraken op papier te zetten.

 

Volgens de Arbowet gelden voor de werkgever en de werknemer de volgende verplichtingen:

•        Het bijhouden van gegevens van thuiswerkers. De Arbeidsinspectie kan de werkgever vragen naar hun namen, adressen, leeftijd en werkzaamheden. Ook moet deze gegevens kunnen overleggen over het gebruik van hulpmiddelen, werktuigen en gevaarlijke stoffen door de thuiswerker.

•        Als thuiswerker moet je nagaan of het werk wel geschikt is om in een woning te verrichten. Daarom moet in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie ook aandacht besteedt worden aan de risico's in de huiselijke omgeving. Bijvoorbeeld met betrekking tot het aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen en hulpmiddelen. Het is zinvol om hiervoor de RI&E Grafimedia te gebruiken.

•        De werkgever is – net als bij zijn/haar eigen werknemers – verplicht de thuiswerkers voor te lichten over risico's van hun werk. Te denken valt aan het hebben van een goede werkhouding (denk aan de computerwerkzaamheden uit het voorbeeld), of veilig omgaan met machines of gevaarlijke stoffen.

•        Sommige thuiswerkers werken met gevaarlijke stoffen als lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf. Voor het werken met deze stoffen gelden dezelfde regels als in een bedrijf. Omdat veel woningen niet geschikt zijn om gezond en veilig met zulke stoffen te werken, staat het Arbobesluit dit slechts beperkt toe.

•        De thuiswerker moet middels de R(isico)- en S(afty-)zinnen duidelijk worden uitgelegd, dat er gevaren kleven aan het gebruik van deze stoffen. Ook moeten thuiswerkers persoonlijke beschermingsmiddelen hebben gekregen als die nodig zijn om het werk veilig(er) te kunnen uitvoeren.

•        Als de thuiswerker met brandgevaarlijke middelen moet werken (denk aan oplosmiddelhoudende lijmen of reinigingsmiddelen), dan is het van belang dat de werkgever zorg draagt voor geschikte brandblusmiddelen (zoals een handblusser).

•        Bij ongevallen dient de werkgever direct te worden geïnformeerd. De werkgever zal dan meteen bepalen of de Arbeidsinspectie moet worden ingeschakeld.

•        De woning van de thuiswerker mag niet fungeren als magazijn. De voorraad grondstoffen, halffabricaten en producten moet in verhouding zijn met het werk van de thuiswerker.

•        Thuiswerk moet zoveel mogelijk zittend gedaan kunnen worden. Een goede stoel, tafel en geschikte verlichting zijn vereist.

 

De kosten voor het inrichten van de thuiswerkplek liggen in principe bij de werkgever. Hiervan mag afgeweken worden, maar dan dient dat wel in overeenstemming tussen werkgever en werknemer te gebeuren.