Taakverdeling

Top  Previous  Next

 

 

Taakverdeling

 

 

Om zijn taken goed uit kunnen voeren moet een preventiemedewerker :

 

een behoorlijke helikopterview hebben over de arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop die aangepakt worden

kennis hebben en gebruik kunnen maken van (door branche-instanties) ontwikkelde instrumenten en materiaal

mee kunnen werken aan het uitvoeren van een (branche) RI&E en het plan van aanpak

over dat plan van aanpak binnen het bedrijf draagvlak moet kunnen organiseren

mensen en partijen kennen, die op ontbrekende terreinen deskundigheid kunnen leveren

als een trekker kunnen optreden over het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid

op de hoogte zijn van de manier waarop de aanwezige arborisico's zo laag mogelijk kunnen worden en/of blijven.

 

Bij het aanstellen van de preventiemedewerker is het dan ook belangrijk dat de eerst bekeken wordt of de medewerker beschikt over de bovenstaande competenties, vaardigheden en een voldoende deskundigheidsniveau.

Dit deskundigheidsniveau moet aansluiten bij de risico's in het bedrijf. Deze risico's zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hoe groter de risico's in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau moet zijn van de preventiemedewerker. De risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Als de RI&E bijvoorbeeld het gebruik van afzuigkappen voorschrijft, moet de preventiemedewerker weten wat de risico's zijn van niet of ondeskundig afzuigen, dat de apparaten onderhouden moeten worden en bij wie hij daarvoor moet zijn.

 

Positie van de PM-er

In artikel 13 lid 5 van de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever de preventiemedewerker in de gelegenheid stelt de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. Tevens wordt in dit artikel verwezen naar artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden. Dit artikel, dat de ontslagbescherming van ondernemingsraadsleden regelt, is ook van toepassing op de preventiemedewerker.

 

De praktijk

Naast de wettelijke taken mag u met uw preventiemedewerkers aanvullende afspraken maken. Ook mag u bijvoorbeeld de taken verdelen onder enkele medewerkers. Zorg er dan wel voor dat er een goede afstemming is. Voorbeeld: als een van uw medewerkers goed is in RSI preventie en een ander in het zoveel mogelijk voorkómen van zwaar fysiek werk, dan kunt u die twee taken verdelen. Voorbeeld van taken: - voorlichten over het onderhoud van apparaten - instructie geven over het werken met gevaarlijke stoffen.

 

Wat moet u kunnen?

Er is geen wettelijk vastgelegd opleiding-/competentieprofiel voor de preventiemedewerker. Het opleiding-/competentieprofiel dient elk bedrijf aan de hand van de risico's binnen het bedrijf te bepalen. Het vaststellen van de benodigde deskundigheden vormt daarmee een uitvloeisel van de ri&e (risico-inventarisatie en -evaluatie). Het gaat om de deskundigheid voor veilig en gezond werken die nodig is bij de dagelijkse functie-uitoefening als preventiemedewerker.

Als de preventiemedewerker benoemd is moet deze aan de slag. De onderstaande punten zijn suggesties voor de eerste activiteiten. Aan de hand van uw eigen situatie in het bedrijf kan de preventiemedewerker zelf bepalen waar de prioriteiten liggen. In een werkplan kan aangegeven worden welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

 

Mogelijke activiteiten zijn:

 

Opstellen of actualisering van de RI&E.

Is er nog geen RI&E of is deze sterk verouderd, ga dan zorgen voor een nieuwe RI&E.

Is er wel een RI&E ga na of deze geactualiseerd moet worden. Maak eerst een plan hoe de RI&E gemaakt moet worden, welke methode het meest geschikt is (bij voorkeur een branche-RI&E), welke interne medewerkers en/of externen erbij betrokken worden etc. Dit plan moet voor instemming voorgelegd worden aan de OR of PVT.

Werken aan een plan van aanpak. (Hiervoor geldt hetzelfde als voor de RI&E.)

Werken aan voorlichting. Ga in samenwerking met de anderen na wat er allemaal geregeld is op dit gebied en maak zo nodig een aangepast voorstel.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker laten vastleggen

Zorgen dat het toezicht op de werkplek en medewerkers goed georganiseerd is. Dit betekent dat er periodiek inspecties uitgevoerd worden door de afdelingen en dat de direct leidinggevenden erop toezien dat de medewerkers zich aan de afgesproken regels houden (zoals het hoog zitten, houden aan de sluiten van deuren, gebruik van tilhulpmiddelen etc.).

Zorgen dat er toezicht wordt gehouden en er sanctiebeleid is. Als de leidinggevenden moeten toezien op het gedrag van de medewerkers, moeten ze ook middelen hebben om ongewenst gedrag te corrigeren.

Werken aan het ziekteverzuimbeleid. Het is belangrijk dat het ziekteverzuim in de organisatie zo laag mogelijk is. Een goed ziekteverzuimbeleid kan daaraan een bijdrage leveren. De preventiemedewerker hoeft dit natuurlijk niet allemaal zelf op te stellen. Het is zelfs veel beter als dat door het management van de organisatie en de direct leidinggevenden gebeurt. De preventiemedewerker kan hiertoe wel de aanzet geven en coördinerend optreden.

Werken aan een inkoopbeleid. Het is belangrijk dat bij veranderingen in de organisatie, zoals het inkopen van nieuw meubilair en hulpmiddelen, van tevoren wordt nagegaan wat de consequenties zijn voor de arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker kan daarbij een belangrijke rol spelen, door al dit soort zaken van tevoren aan te laten melden.