Stoffenregister

Top  Previous  Next

 

 

Stoffenregister

 

 

Welkom bij de stoffenboekhoudmodule van de RI&E Grafimedia. Met dit onderdeel van de RI&E kunt u een stoffenadministratie bijhouden, dat voor zowel arbeidsomstandigheden als milieuzorg geschikt is. Hiermee vangt u dus twee vliegen in een klap. De stoffenadministratie is opgebouwd uit een aantal logisch op elkaar volgende tabbladen (onderwerpen), te weten:

 

 

Stoffeninventarisatie

 

In de eerste stap van dit tabbladen gaat u eerst aangeven welke grond-, hulpstoffen en afvalstoffen u allemaal in uw bedrijf kent. Het hebben van een volledige stoffeninventarisatie is belangrijk vanuit de arbo- of milieuwetgeving. Wist u dat u sinds 1991 al verplicht bent om over een 'gevaarlijke stoffenregister' (vroeger het toxische stoffenregister genoemd) te beschikken? Daarnaast wil de milieudienst van uw gemeente ook graag welke (milieu) gevaarlijke stoffen worden toegepast en welk afval hierbij vrijkomt.

 

 

Blootstellingsbeoordeling

 

Een blootstellingsbeoordeling is bedoeld om aan te kunnen geven in hoeverre werknemers gevaar lopen om blootgesteld te worden aan de grond- en hulpstoffen in uw bedrijf. In de meeste gevallen valt de blootstelling binnen onze bedrijfstak wel mee, doordat er voldoende oplossingen bekend zijn. Een hele bekende zijn het gebruik van minder schadelijkste alternatieven en het gebruik van beschermende handschoenen.

 

 

Verbruiksregistratie (van relevante stoffen)

 

Het registreren van het verbruik van bepaalde grond- of hulpstoffen leidt ertoe dat u inzicht krijgt in de hoeveelheden stoffenstromen in uw bedrijf. Als u daarbij ook de productie van de daarbij ontstane afvalstromen registreert, kunt u op basis van jaarlijks terugkerende verbruiksgegevens na verloop van tijd, middels een zogenaamde verbruiksbalansen, conclusies trekken met betrekking tot de effectiviteit van uw productieproces en de daaruit voortvloeiende kosten en baten. Dit is niet alleen belangrijke managementinformatie, maar wordt ook steeds vaker in het kader van milieuwetgeving van een bedrijf gevraagd.

 

 

Kengetallen

 

Binnen het programma heeft u de mogelijkheden om specifieke – productiegerichte - kentallen vast te stellen, waaraan u uw grond-, hulp- en afvalstoffen gebruik kunt relateren. Hierdoor krijgt u inzicht in de effectiviteit van de toepassing van bepaalde stoffen door de jaren heen. Deze functionaliteit zal met name goede managementinformatie over de effectiviteit van het productieproces opleveren. Een bekende efficiencybalans binnen de bedrijfstak is bijvoorbeeld de IPA-balans bij offsetdrukkerijen (wettelijke verplichting).

 

 

Oplosmiddelen

 

Elk grafimediabedrijf dat oplosmiddelen gebruikt kan onder het Oplosmiddelenbesluit vallen. Of het bedrijf hiervoor een zogenaamde oplosmiddelenbalans moet bijhouden hangt af van het jaarverbruik van het bedrijf, in combinatie met de 'drempelwaarde'. Is het oplosmiddelenverbruik hoger dan de drempelwaarde, dan is het besluit van toepassing. Binnen de grafimedia onderscheiden wij een viertal bedrijfstypen die met het Oplosmiddelenbesluit te maken kunnen hebben: vellen offset (vanwege de IPA), rotatie offset (m.n. heatset vanwege IPA en minerale oliën), zeefdruk (oplosmiddelhoudend) en diepdruk (tolueen of ethanol). Middels dit tabblad kunnen diepdrukkerijen en offset-rotatie drukkerijen hun jaarlijkse oplosmiddelenbalans opstellen. Voor vellenoffset- en zeefdrukkerijen wordt direct doorverwezen naar respectievelijk de verdiepingsinstrumenten Oplosmiddelenreductie in de Offset en Zeefdruk.

 

 

Grafieken

 

Middels dit tabblad krijgt u op een grafische wijze inzicht in het stofverbruik c.q. de afvalstofproductie in uw bedrijf door de jaren heen. Tevens kunt u naar wens diverse efficiencybalansen laten genereren, op basis van de door u ingevoerde data. Deze visualisering van uw gegevens zal er waarschijnlijk toe leiden dat u onevenredig hoge afwijkingen in de stofstromen sneller inzichtelijk krijgt. Bij afwijkingen is het zaak om intern te bespreken waarom deze zich voordoen. Er kan natuurlijk een plausibele verklaring voor zijn, zoals het verhogen of verlagen van de productie in een bepaalde tijdsperiode.

 

 

Importeren

 

Hier kunt u gegevens uit uw oplosmiddelenreductie programma's importeren.