Risicoprofiel

Top  Previous  Next

 

 

Risicoprofiel

 

 

Wettelijk is voorgeschreven dat de werkgever de medewerkers in de gelegenheid stelt een periodiek medisch onderzoek (PMO) te ondergaan, dat specifiek gericht is op de arbeids-restrisico's van het werk. Dit onderzoek wordt in de Arbowet het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) genoemd. Om vast te kunnen stellen welke soort PAGO / PMO bepaalde werknemers aangeboden moet krijgen, is het van belang om zijn/haar risicoprofiel vast te stellen.

 

In dit deel van het RI&E-programma wordt per afdeling, op basis van de beantwoorde vragen uit RI&E Praktijk, automatisch vastgesteld wat het risicoprofiel voor de werknemers in die betreffende afdeling is. Op basis hiervan stelt het RI&E-programma het PAGO op afdelingsniveau op. Indien er werknemers zijn die op meerdere afdelingen werkzaam zijn, is het van belang voor die personen de PAGO-adviezen van de desbetreffende afdelingen samen te voegen. Verder is het niet uitgesloten dat, uit eventueel nog uit te voeren vervolgonderzoeken (ten behoeve van de completering van het PAGO / PMO), reeds uitgevoerde verzuimbegeleiding en/of het Arbeidsomstandigheden Spreekuur, blijkt dat de inhoud van het PAGO op één of meerdere onderdelen bijgesteld moet worden. Via de RI&E PLUS kan naar eigen inzicht het automatisch ingevulde risicoprofiel gewijzigd worden. Maar het spreekt voor zich dat het wijzigen van het vooraf ingestelde risicoprofiel alleen mag worden gedaan door personen met kennis van zaken. Bij een verkeerde inschatting bestaat namelijk het gevaar dat het PAGO niet aansluit bij het werkelijk aanwezige risicoprofiel (dus de werkelijk aanwezige gezondheidsrisico's).