RI&E Beleidsvelden

Top  Previous  Next

 

 

RI&E Beleidsvelden

 

 

Omdat op de werkvloer van een bedrijf de meeste onveilige werksituaties te vinden zijn, lijkt het logisch dat elk bedrijf juist daar de feitelijke veiligheid goed moet regelen. Maar om terugval naar een oude onveilige bedrijfssituatie te voorkomen, is het niet genoeg de RI&E alleen in praktijk uit te voeren (RI&E Praktijk). Er zal ook de nodige aandacht aan de bedrijfsvoering moeten worden besteed. We hebben het dan over het zogenaamde arbeidsomstandighedenbeleid van de organisatie, waarbij het Arbo- en Verzuimbeleid - met hun typische paraplufunctie - bovenaan staat (zie voor de visualisatie de onderstaande screenshot uit de Arbo RI&E Grafimedia PLUS).

 

clip0345

Screenshot waarin de beleidsvelden van de bedrijfstak zijn gevisualiseerd. Deze beleidsvelden komen overigens overeen met de prioritaire Arboconvenants- en Arbocatalogusthema's van de Grafimedia en zijn als zodanig dan ook terug te vinden in brochurevorm en in de Arbo RI&E Grafimedia. In dit voorbeeld is uitgegaan van alle beleidsvelden.

 

 

RI&E Beleidsvelden staat dus voor het Arbeidsomstandighedenbeleid van een bedrijf. Vandaar dat dit onderwerp een belangrijke plaats inneemt in de Arbo RI&E Grafimedia. Op basis van de laatste twee Arboconvenanten en de prioritaire thema's van de huidige Arbocatalogus Grafimedia zijn de sociale partners tot de volgende beleidsvelden gekomen:

 

Arbobeleid;

Verzuimbeleid en Re-integratie;

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk);

Fysieke arbeidsbelasting

Geluid / Trillingen

Machineveiligheid

Gevaarlijke stoffen

Oplosmiddelenreductie in de offset

Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk

Oplosmiddelenreductie in de verpakkingsdiepdruk

Bedrijfshulpverlening

Inrichting van gebouwen

 

Veel van de beleidsvelden zullen voor de gebruikers van de RI&E niet nieuw zijn, omdat deze reeds stammen uit het eerste Arboconvenant van onze bedrijfstak (1995-1998), het Arboconvenant Grafische Industrie. Het zijn in wezen (de opvolgers van) de 8 Groene Arboboekjes, die op hun beurt weer een gevolg waren van de prioritaire arbothema's die destijds in 1995 al door de tripartiet partijen (sociale partners en de rijksoverheid) waren vastgesteld. Zo ziet u maar: de geschiedenis herhaalt zich, maar dan wel met een duidelijke opwaartse groei. Anno 2014 konden we met recht zeggen dat de Grafimedia een bedrijfstak met visie is. Want welke MKB-sector heeft in al de afgelopen 19 jaar een zó stringent arbobeleid gevoerd? Niet veel. En in deze stelling werden wij ondersteund door de zeer snelle en soepele goedkeuring van de Arbeidsinspectie van onze Arbocatalogus Grafimedia (binnen 2 maanden, een waar record). Waar andere branches meerdere malen door de Arbeidsinspectie werden teruggefloten, kon de Grafimedia juist doorschakelen naar een hogere versnelling.