REA/WAO-ers

Top  Previous  Next

 

 

REA/WAO-ers

 

Indien het bedrijf te maken heeft met een zieke werknemer is het van belang dat zowel de werkgever als de werknemer er alles aan doen om terugkeer naar het werk te bevorderen. Dit is geen vrijblijvendheid voor beiden, maar een wettelijke plicht. Ook als de werknemer niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt blijft.

Een snelle, gerichte aanpak van het ziekteverzuim helpt voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt worden en in de WIA terechtkomen. Om het voor een werkgever aantrekkelijk te maken om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst te houden of te nemen, kan hij/zij een beroep doen op verschillende re-integratie-instrumenten. Deze instrumenten kunnen de mogelijke financiële  risico's die werkgevers ervaren beperken.

Wat is bij ziekte van belang om te doen: de werknemer volgt het verzuimprotocol van het bedrijf en meldt zich ziek. De werkgever geeft de ziekmelding binnen een week door aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Als de werknemer zes weken ziek is, maakt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat waarom de werknemer niet kan werken, wat zijn mogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk zou kunnen. De werkgever en werknemer gaan samen een Plan van Aanpak opstellen. Bekijk als werkgever hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag komt. En hoe u hem daarbij kunt helpen. De werkgever stelt hiervoor een zogenaamde casemanager aan, die het nakomen van de afspraken bewaakt. Binnen de grafimedia is dat in veel gevallen geregeld via het Verzuimsteunpunt Grafimedia (kijk op www.arbografimedia.nl voor meer informatie).

Het is van belang als werkgever om een re-integratiedossier te gaan bijhouden, waarin alle afspraken en activiteiten die de werkgever en de werknemer met elkaar maken worden opgenomen. Mocht het voorkomen dat een werknemer in de toekomst onverhoopt een WIA-uitkering moet aanvragen, dan is dit dossier belangrijk. UWV kijkt dan namelijk of de werkgever en werknemer genoeg hebben gedaan om re-integratie van de zieke werknemer mogelijk te maken.

 

Snelle re-integratie werkt met de volgende hulpmiddelen:

 

•        Start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag.

•        Ga uit van wat de werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij/zij niet kan.

•        Vraag hulp aan een arbodienst of een re-integratiebedrijf.

•        Laat het UWV, een bedrijfsarts, casemanager of de arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken.

•        Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt om de werkplek zo nodig te kunnen aanpassen op de arbeidshandicap van de re-integrerende werknemer.

•        Bekijk samen de mogelijkheid van re-integratie in een andere functie (met name bij de grotere bedrijven mogelijk)

•        Werk samen met andere MKB-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever.

 

Wetgeving:

Aanpassing arbeidsplaats (Arbowet)

Deskundigen oordeel (BW 7:658b)

Geen arbeid, toch loon (BW 7:628)

Loonaanspraak bij ziekte (BW 7:629)

Uitsluiting loonaanspraak bij ziekte (BW 7:629 lid 3 sub b)

Verplichtingen werknemer (BW 7:660a)

Re-integratie bij eigen of andere werkgever (BW 7:658a)

Wet verbetering poortwachter (WVP)

 

Hulpmiddelen

Voorzieningen en vergoedingen bij re-integratie

 

Links

Eerste Hulp bij Werk: wegwijzer voor werk en reïntegratie

SZW-dossier Re-integratie

UWV

Werken naar vermogen

De re-integratiewijzer