Plan van Aanpak

Top  Previous  Next

 

 

Plan van Aanpak

 

 

In dit scherm vindt u een overzicht van alle openstaande verbeteracties die nodig zijn om de geconstateerde ongewenste bedrijfssituatie om te buigen naar de gewenste. Deze opsomming van acties wordt het ‘Plan van Aanpak’ genoemd. In dit scherm krijgt u een Plan van Aanpak per onderwerp, zoals die voorkomt in het scherm ‘Risico-inventarisatie’ (zie hieronder voor de verdere toelichting).

Aan het uitvoeren van verbeterpunten behoort door de directie voldoende aandacht te besteden. Weliswaar laat de directie zich vaak (actief) bijstaan door de Preventiemedewerker(s) van het bedrijf, maar het streven naar een veilige werkomgeving blijft een verantwoordelijkheid bij de directie (en de direct leidinggevenden). Vandaar dat het bespreken, bijwerken en intern presenteren van het Plan van Aanpak een periodiek terugkeerde activiteit behoort te zijn.

 

Het Plan van Aanpak kent de volgende hoofdonderwerpen:

 

Acties naar aanleiding van de uitgevoerde RI&E ten aanzien van de prioritaire beleidsvelden van onze branche;

Verbeteracties ten aanzien van geconstateerde tekortkomingen in de diverse afdelingen (op algemeen niveau, werkplekkenniveau of machine- en machine-unitniveau);

Verbeteracties met betrekking tot oplosmiddelenreductie;

Acties die te maken hebben met het verbeteren van de bodembescherming binnen uw organisatie (acties vanuit de NRB).

 

Per gedefinieerde verbeteractie is het van belang om aan te geven wie de verantwoordelijke uitvoerder is. Dit mag/kan overigens maar een persoon zijn. Anders zou de uitvoering van de acties onder druk komen te staan, doordat de uitvoerders wellicht elkaar de schuld gaan geven bij in gebreken blijven. Binnen de organisatiekunde is dit niet wenselijk. Verder is het van belang om aan te geven wanneer een bepaalde actie uiterlijk uitgevoerd dient te zijn. Deze uitvoeringsdatum mag niet liggen na de voorgestelde uitvoeringsdatum van het RI&E-programma. Dit heeft te maken met het feit dat elke geconstateerde overtreding gekoppeld zit aan een zogenaamde risicocategorie, wat inhoud dat een bepaalde actie binnen een bepaalde termijn moet zijn opgelost. Verder kunt u nog eventuele kosten invoeren.

 

Dit tabblad is gereserveerd om u te helpen met het opstellen van uw Plan van Aanpak. Natuurlijk hebben de grafische werkzaamheden voorrang. Maar de wet vereist ook dat iedere onderneming zich houdt aan de Arbo-spelregels. Om te voorkomen dat tijdgebrek leidt tot een 'ad hoc'-aanpak en, in het meest sombere geval, het niet uitvoeren van de noodzakelijke acties, is het belangrijk de uit te voeren corrigerende acties systematisch te plannen. Dat kan door simpelweg alle uit te voeren acties onder elkaar op papier te zetten, iemand verantwoordelijk te maken en de geplande uitvoeringsdatum in de gaten te houden. Maar dit programma biedt u de unieke mogelijkheid om dit geheel geautomatiseerd te laten doen. Want aan de hand van de door u beantwoorde vragen in de tabbladen 'Algemeen' en 'Afdelingen', wordt door de digitale RI&E Grafimedia úw Plan van Aanpak gegenereerd. U kunt uw plan in dit tabblad inzien en bijwerken. De RI&E Grafimedia is zó ingericht dat als u in het Plan van Aanpak aangeeft dat een bepaalde actie is uitgevoerd, automatisch uw RI&E wordt bijgewerkt (uw Nee-antwoord wordt dus teruggezet naar Ja). Kortom een zeer interactief plan.

Uiteraard is het noodzakelijk om uw Plan van Aanpak actueel te houden; een organisatie staat immers nooit stil. Nieuwe risico's moeten zo snel mogelijk worden onderkend en bestreden. Dit doet u door jaarlijks uw RI&E nog eens helemaal door te nemen, vragenlijsten uit te printen en nog eens alle werkplekken langs te lopen om te controleren of de bedrijfssituatie nog steeds voldoet aan de arbospelregels. Zo niet, dan moet u weer nieuwe acties definiëren en uitvoeren.

 

U bereikt het Plan van Aanpak-scherm door eerst het onderwerp (algemeen, afdeling, of machine) te kiezen. Hierna opent een nieuw scherm.

 

Het Plan van aanpak kent de volgende onderdelen:

1: het eerste veld is gereserveerd om aan te geven om welk arbo-aspect het gaat. Hierbij kunt u denken aan termen als Arbobeleid, Losliggende snoeren of Gehoorbescherming.

2: dit veld (het grootste veld) geeft de specifieke corrigerende actie aan. Deze actie wordt automatisch door het programma gegenereerd, maar kan door u, indien gewenst, zelf worden bijgesteld.

3: onderdeel drie is bedoeld om aan te geven wie een concrete actie gaat uitvoeren. Ons advies is om meerdere mensen van het bedrijf acties te laten uitvoeren en zo het arbo-besef te laten groeien.

4: veld vier is bedoeld om de geplande invoeringstermijn aan te geven. De datum wordt door het programma automatisch aangemaakt via een digitale kalender. De vaststelling van de datum is gebaseerd op de mate van risico die de tekortkoming met zich meebrengt. Indien u dat wenst, kunt u de geadviseerde datum overschrijven met een datum die voor uw bedrijf realistischer is. Let er wel op dat belangrijke arbeidsrisico's zo snel mogelijk worden verholpen en dat afwijking van de geadviseerde invoeringstermijn in principe niet wenselijk is!

5: het vijfde onderdeel is gereserveerd voor het (optioneel) aangeven van te maken kosten. Dit kan handig zijn als er een arbo-budget moet worden vastgesteld voor het aankomende jaar. Dit plan kan u daar behulpzaam bij zijn.

6: in dit invulveld kunt u aangeven wanneer er een bepaalde actie is uitgevoerd. De invoeringstermijn kunt u middels een digitale kalender aangeven. Zodra een actie is afgevinkt, wordt de database van de RI&E automatisch aangepast. Dit betekent in concreto dat het gegeven antwoord van de desbetreffende vraag van Nee naar Ja wordt omgezet.