Personeelsprofiel

Top  Previous  Next

 

 

Personeelsprofiel

 

 

Het is de bedoeling dat u in dit gedeelte gegevens over uw personeelsbestand invoert. Hierbij moet u denken aan de samenstelling van de in uw bedrijf werkzame mensen (in leeftijd en geslacht), bijzondere groepen medewerkers in uw bedrijf en eventuele bedrijfsongevallen (alleen toegankelijk via de RI&E Grafimedia PLUS). U hoeft overigens deze RI&E-functionaliteiten niet per se te gebruiken. U mag er voor kiezen om te verwijzen naar andere documenten of systemen binnen uw bedrijf, om zo dubbele invoer en dus extra werk te voorkomen. Het is dan wel van belang dat u in de RI&E expliciet aangeeft waar deze gegevens in uw bedrijf te vinden/opgeslagen zijn.

 

 

Stap 1: samenstelling personeel

 

In de 1e stap heeft de mogelijkheid om, op het gebied van uw Samenstelling van het personeel, deze aan te geven in FTE (Full Time Eenheden). Dit kan voor u in uw voordeel werken als het gaat om de wijze en zwaarte van de RI&E-toets door een gecertificeerde instelling. De zwaarte van de toetsing is afhankelijk van de grote van het bedrijf. De scheidingsnormen liggen op 1-10 fte, 11-25 fte, 26-50 fte en hoger. Zie voor meer informatie het scherm ‘Toetsing’.

 

 

Stap 2: bijzondere groepen

 

Op het gebied van Bijzondere groepen (2e stap) is het van belang om in uw bedrijf na te gaan of u bijzondere medewerkers heeft die zwanger zijn, of bijvoorbeeld behoren tot de groep van jeugdigen of uitzendkrachten. Deze informatie is voor de beoordelaars van belang om een beeld van uw bedrijf te kunnen vormen en te kunnen controleren of voor deze bijzondere groepen door het bedrijf nog speciale voorlichtings- en veiligheidsinstructies zijn opgesteld. Mochten er in uw bedrijf geen bijzondere groepen zijn (wat best mogelijk is) dan kunt u dit aanvinken bij de vraag.

Als extra achtergrondinformatie over de verschillende typen bijzondere groepen, verwijzen wij u naar de help van het programma (blauwe boekje met vraagteken).

 

 

Stap 3: functietyperingen

 

De volgende stap (overigens alleen toegankelijk voor de RI&E PLUS-gebruikers) is gereserveerd voor het onderwerp Functietyperingen. Ter vergemakkelijking zijn onder de kolom Afdeling reeds de door u gedefinieerde afdelingen toegevoegd. Mocht u een medewerker hebben die twee functies heeft, dan zult u dus alle twee de functies apart kunnen noemen. U kunt bij een bepaalde functie ook op voorhand een afdeling selecteren en daarna een extra afdeling daaraan toevoegen door deze eenvoudig er achter te typen. Kortom: kies wat voor u het gemakkelijkst is.

Ook hier wordt u de keuze gegeven om uw functietyperingen hier niet in te vullen, maar te verwijzen naar een extern document of database. Indien u verwijst, verzoeken wij u wederom aan te geven waar de gegevens opvraagbaar zijn.

 

 

Stap 4: ziekteverzuim

 

Als laatste stap is het de bedoeling om aan te geven wat het verzuim binnen uw bedrijf is geweest. Het gaat om het jaargemiddelde. Op basis van de door u ingevoerde gegeven kunt u dan via het dashboard terugzien hoe uw ziekteverzuim van het afgelopen kalenderjaar zich verhoudt tot de rest van de bedrijfstak.