Overzicht van relevante taken

Top  Previous  Next

 

 

Overzicht van relevante taken

 

 

In de arbeidsomstandighedenwet worden aan de preventiemedewerker weinig specifieke taken toebedeeld. Maar in het woord 'preventie' ligt de kern van uw taken eigenlijk al verborgen. Preventie betekent namelijk niet meer dan "het voorkomen van". De best passende term is eigenlijk 'medewerker(s) met preventietaken' omdat de verschillende preventieve taken verdeeld kunnen zijn over meerdere personen. De preventiemedewerker moet in ieder geval bij de volgende drie taken worden ingeschakeld:

 

De preventiemedewerker verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (kortweg RI&E). Het is niet verplicht dat de preventiemedewerker de RI&E zelf uitvoert. Dit mag ook een externe partij zijn. Hij of zij moet alleen wel een belangrijke rol vervullen bij de totstandkoming ervan, inclusief het Plan van Aanpak.

De preventiemedewerker geeft (algemene) adviezen aan de personeelsvertegenwoordiging (OR of PVT), als het gaat om de genomen en nog te nemen acties uit het Plan van Aanpak.

De preventiemedewerker werkt mee aan de uitvoering van de acties uit het Plan van Aanpak.

 

Zoals eerder vermeld is, is het niet verplicht dat één preventiemedewerker alle taken moet uitvoeren. Je mag ook de taken verdelen en onderbrengen bij verschillende mensen binnen het bedrijf. Je mag als werkgever, van een bedrijf met minder dan 15 werknemers, ook zelf de taak van Preventiemedewerker op je nemen. Wie uiteindelijk de preventiemedewerking verleent maakt niet uit, als het maar goed gebeurt (n.b.: de Arbeidsinspectie zal toezien op een juiste invulling van de preventiemedewerking). De preventiemedewerker moet het liefst wel uit de organisatie komen, om zo beter op de hoogte te zijn van de interne verhoudingen. een deskundige werknemer zijn en is dus iemand binnen de organisatie. Indien blijkt dat intern geen juiste personen gevonden kunnen worden om als preventiemedewerker aangesteld te kunnen worden, dan heb je als bedrijf nog de mogelijkheid om bepaalde taken extern 'in te kopen'. Hoewel je dan waarschijnlijk wel verzekerd bent van professionele hulp, kan dit de interne motivatie omtrent Arbeidsomstandigheden wellicht verminderen. Het is altijd beter als je als bedrijf de zaken zoveel mogelijk zelf probeert te organiseren.