Opleidingsmogelijkheden

Top  Previous  Next

 

 

Opleidingsmogelijkheden - Cursus Preventiemedewerker Grafimedia

 

 

Het is van belang dat de aangestelde preventiemedewerkers over voldoende deskundigheid beschikken om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. En aangezien lang niet alle aspecten van arbeidsomstandigheden bij iedereen tot de verbeelding spreekt, betekent dit dat – net als bij BHV - waarschijnlijk één of meerdere medewerk(st)ers binnen uw bedrijf extra opleiding moeten genieten. Welke inhoudelijke opleiding exact nodig is, is afhankelijk van de in het bedrijf aanwezige arbeidsrisico's en natuurlijk het huidige kennisniveau van de aangewezen preventiemedewerker(s).

 

In de wetgeving worden uitdrukkelijk geen algemene opleidings- of ervaringseisen gesteld aan de functie van preventiemedewerker. De inhoudelijke deskundigheid van de preventiemedewerker hangt namelijk af van:

 

1.de bedrijfsgrootte: u kunt zich voorstellen dat bij een heel groot bedrijf de preventiemedewerker de nodige ervaring moet hebben in bestuurlijke aansturing en omgang met weerstanden van werknemers.
2.het bedrijfstype: een pre-press onderneming kent hele andere risico's, dan een (grote) offsetdrukkerij, of een binderij.

 

 

Voor de gehele branche is het deskundigheidsniveau in deze digitale Branche-RI&E vastgelegd en dient dan ook als referentienorm. Indien u dit wenst kunt u met dit programma voor uw eigen bedrijfssituatie gaan vaststellen wie, welke preventietaken kan gaan uitvoeren en wie hiervoor extra opleiding nodig heeft.

Ten behoeve van deze opleiding heeft onze branche een branche-eigen opleiding in het leven geroepen (via het samenwerkingsverband tussen STIVAKO  en het Dienstencentrum). Informatie hierover vindt u in het RI&E-programma zelf (onder de laatste knop: Opleidingsmogelijkheden).

 

 

clip0112                clip0113

 

 

Het is belangrijk om als werkgever te weten dat de Preventiemedewerker zijn/haar werk zelfstandig en onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. Dit betekent dat deze functionaris niet mag worden benadeeld in de positie waarin hij of zij zit. De Preventiemedewerker krijgt hiermee dezelfde bescherming als een lid van de OR. Bovendien geldt voor de Preventiemedewerker ontslagbescherming, wat inhoud dat een werkgever een Preventiemedewerker niet mag ontslaan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter (Artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden).

 

Zoals ook op de site van de Rijksoverheid is terug te lezen zijn er ook geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV'ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen - en dat deze in de risico-inventarisatie en evaluatie staan.