Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

Top  Previous  Next

 

 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

 

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, NRB, ondersteunt de afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bodembedreigende bedrijfsactiviteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te bereiken. De NRB beperkt zich daarbij tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten en richt zich niet op calamiteiten. Activiteiten die op verdiepingsvloeren boven een begane grondvloer plaatsvinden, worden in eerste instantie niet als bodembedreigend beschouwd. Activiteiten op een verdieping zonder begane grondvloer, maar direct boven de bodem of terreinverharding worden doorgaans wel als bodembedreigend beschouwd (afhankelijk van de aanwezige stoffen).

De NRB is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting. De NRB is te beschouwen als BBT (Best beschikbare technieken, voorheen aangeduid als Stand der techniek) voor de hierin genoemde activiteiten.

Als binnen een inrichting sprake is van een bodembedreigende activiteit moet een cvm worden getroffen om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.

Elk proces, installatie of werkplek is herleid tot de in de Bijlage I van de NRB genoemde Bodemrisico checklist categorieën (BRCL-categorieën). Dit zijn de volgende categorieën:

1 Opslag bulkvloeistoffen

1.1 Ondergrondse of ingeterpte tank

1.2 Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat

1.3 Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld

1.4 Opslag in putten en bassins

2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.1 Los- en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk.

2.2 Leidingtransport

2.3 Verpompen

3 Opslag en verlading stortgoed en emballage

3.1 Op- en overslag stortgoed

3.2 Transport van stortgoed met gesloten of open systeem

3.3 Op- en overslag stoffen in emballage

3.4 Overgieten, aftanken of afvullen

3.5 Aftappen

3.6 Transport open emballage

4 Procesactiviteiten / procesbewerkingen

4.1 Gesloten proces of bewerking

4.2 Half open proces of bewerking

4.3 Open proces of bewerking

5 Overige activiteiten

5.1 Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering

5.2 Calamiteitenopvang

5.3 Activiteiten in werkplaatsen

5.4 Afvalwater- en rioolwaterzuivering

5.5 Laboratoria

 

In de tabellen van de BRCL-categorieën zijn combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) beschreven om de bodem te beschermen. Per BRCL-categorie dient de inrichting slechts één cvm te implementeren, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico kan worden bereikt. Door het toepassen van het RI&E programma wordt een bodemrisicoanalyse uitgevoerd. Tijdens de analyse wordt per productiestap per proces, installatie of werkplek vastgesteld welke combinatie van voorzieningen en maatregelen aanwezig zijn en zijn genomen, maar ook welke voorzieningen nog nodig zijn en welke maatregelen er nog genomen dienen te worden.