Jeugdigen

Top  Previous  Next

 

 

Jeugdigen

 

Iedere werkgever is verplicht om in een risico-inventarisatie en –evaluatie vast te leggen welke risico's de arbeid voor werknemers met zich meebrengt. Als in een onderneming één of meer jeugdige(n) (vaak stagiaires) werken, dan gelden voor de RI&E ook nog eens nadere voorschriften. Zo dient in de RI&E in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de jeugdigen, in het bijzonder aan:

 

a.        De leeftijd van de jeugdige werknemer/stagiaire;

b.        De specifieke gevaren voor jeugdigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige werknemer,

c.        De uitrusting en inrichting van de arbeidsplaats;

d.        De aard, de mate en de duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia en fysische factoren;

e.        De keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;

f.        Het totaal van werkzaamheden in de onderneming/inrichting en de organisatie daarvan;

g.        Het opleidingsniveau van de jeugdige werknemers/stagiaires en de aan hen te geven voorlichting.

 

 

Het is duidelijk dat er specifieke gevaren voor jeugdigen bestaan vanwege vaak het gebrek aan werkervaring en het niet goed kunnen inschatten van potentiële gevaren. En wat dacht u van het meer fysieke aspect van de jeugdige werknemer als het gaat om het nog niet voltooid zijn van de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.

Binnen onze bedrijfstak bestaan er uiteenlopende werkzaamheden en omstandigheden die een specifiek gevaar voor jeugdigen kunnen opleveren. Voorbeelden van de potentiële arbeidsrisico's zijn:

 

•        het werken op hoogte;

•        het werken met gevaarlijke arbeidsmiddelen zoals machines van de technische dienst, of (stans)degels, HCA's en takels;

•        het laden en lossen van vrachtwagens;

•        het werken in een besloten ruimte (zoals een donkere kamer of de ruimte van de rubberdoekwasautomaat van een rotatiedrukkerij).

 

Werkzaamheden en omstandigheden die leiden tot specifieke gevaren voor jeugdigen zijn alleen toegestaan voor 16- en 17- jarigen als het deskundig toezicht zodanig georganiseerd is dat de gevaren worden voorkomen (het zogenaamde intensief toezicht). Is de jeugdige werknemer jonger dan 16 jaar dan mogen door hem of haar helemaal geen gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd; ook al is het toezicht optimaal geregeld.

evaluatie

Als het werk leidt tot specifieke gevaren voor jeugdige stagiaires dan dient de werkgever de jeugdige een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Hierin wordt onder meer gekeken naar de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugdige en de mate waarin een veiligheidsbesef aanwezig is. Als een jeugdige vragen heeft over de arbeidsomstandigheden dan kan hij altijd het arbeidsomstandighedenspreekuur bezoeken.