De RI&E PLUS

Top  Previous  Next

 

 

Niveau 3: de RI&E PLUS

 

 

De RI&E PLUS kan met recht als het paradepaardje van de bedrijfstak worden gezien. Met deze uitgebreide versie van de (reguliere) RI&E kan een werkgever/werknemer, een Arboprofessional of een Preventiemedewerker met visie verdere invulling geven aan het arbobeleid van de onderneming. Het aspect gezondheidsmanagement staat in deze versie hoog in het vaandel. De RI&E PLUS is dan ook bij uitstek geschikt voor bedrijven, die verder willen gaan dan hun concurrent op het gebied van arbozorg.

 

De mogelijkheden voor de gebruiker van deze RI&E-versie zijn legio. Zo kan aan elke vraag een specifieke foto of video worden toegevoegd, beschikt elke vraag over een directe koppeling met relevante wet- en regelgeving, bijzondere groepen en arbeidsrisico's en kan op basis van de vraagbeantwoordingen een volwaardig register van arbeidsaspecten en wettelijke en andere regels worden samengesteld (OHSAS 18001). Kortom te veel om op te noemen en daarom dus een uitdaging waard voor die bedrijven die een actief Arbo- en verzuimbeleid nastreven.

 

 

'Opschalen' naar een hoger niveau: niveau 4 – OHSAS 18001 Grafimedia

 

Indien u de RI&E PLUS volledig heeft ingevuld en u als arboprofessional het gevoel krijgt dat uw bedrijf meer nodig heeft dan alleen maar een (zeer) goede RI&E, dan is de tijd aangebroken om een start te gaan maken met de invoering van een officieel arbomanagementsysteem. Want het eenmalig in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden door de risico- inventarisatie en evaluatie en de uitvoering van het plan van aanpak uit de Risico-Inventarisatie, is namelijk niet voldoende om optimale arbeidsomstandigheden te kunnen blijven garanderen. Om dát niveau te bereiken is het nodig dat de zorg voor goede arbeidsomstandigheden is geïntegreerd in de bestaande bedrijfsvoering. Met andere woorden: arbozorg moet blijvend gemanaged worden. En daarvoor beschikt de sector nu over de digitale OHSAS 18001 Grafimedia.

 

Volgens de NEN-normering is de definitie van een arbomanagementsysteem het volgende:

 

Een samenhangende set van afspraken en manier van werken die ervoor moet zorgen dat systematisch datgene in een organisatie wordt opgepakt, wat nodig is om de bedrijfsdoelen op het gebied van arbeidsomstandigheden te realiseren. Daarbij wordt niet meer ad hoc gereageerd op incidenten, maar wordt een planmatige aanpak gevolgd om beleid en doelen op arbogebied daadwerkelijk te realiseren.

 

Het arbomanagementsysteem helpt een bedrijf dus (beter) in het bereiken van de arbodoelstellingen van de organisatie. Het systeem moet daarop ook steeds beoordeeld worden en zo worden ingericht en aangepast dat het in de praktijk daadwerkelijk 'werkt'. Goede arbomanagementsystemen, dat wil zeggen systemen die daadwerkelijk bijdragen aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en die aansluiten bij de normale gang van zaken in de organisatie, zijn gebaseerd op twee principes: de zogenoemde Demingcirkel en een procesgerichte benadering.

 

clip0106

 

 

Het zijn de opeenvolgende fasen in een proces die gericht zijn op het realiseren van gestelde doelen op een steeds effectievere en efficiëntere manier. De fasen zijn:

 

Plan: analyseer de situatie, stel doelen en bedenk plannen om de doelen te bereiken; stel tevens vast aan welke randvoorwaarden (eisen) moet worden voldaan+

 

Do: voer de plannen uit en zorg ervoor dat aan relevante randvoorwaarden wordt voldaan;

 

Check: toets de feitelijke resultaten in de praktijk kritisch, beoordeel of die overeenkomen met de bedoelingen en of deze aan gestelde eisen voldoen;

 

Act: corrigeer waar dingen fout gaan en stel zo nodig de plannen bij zodat het voortaan beter gaat.

 

 

Het Dienstencentrum heeft een Arbozorgsysteem ontwikkeld dat voldoet aan de bovenstaande principes en specifiek is ingericht voor de Grafimedia.

 

Werken volgens een arbozorgsysteem betekent onder meer dat de zorg voor de arbeidsomstandigheden een vast onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Concreet betekent dit dat arbozorg op relevante plekken een vaste plaats gekregen moet hebben. De wijze waarop dit in het bedrijf is vormgegeven, is vaak afhankelijk van bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en de aanwezige productieprocessen.

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan het wenselijk zijn verschillende arbozorgelementen in meer of mindere mate schriftelijk vast te leggen. Het door het Dienstencentrum voor de Grafimedia ontwikkelde Arbozorgsysteem bestaat uit drie onderdelen:

a.        het arbozorgsysteem (de organisatorische aspecten);

b.        wet- en regelgeving (de juridische aspecten);

c.        de arbo-aspecten (de technische aspecten)

 

 

'Terugschakelen' vanuit de RI&E PLUS naar de reguliere RI&E.

 

Over deze optie kunnen wij kort zijn: dit is geen enkel probleem en heeft ook geen enkele consequentie voor het behoud van de data uit de RI&E PLUS. De database-gegevens van de RI&E PLUS en de reguliere versie zijn namelijk volledig uitwisselbaar.

Het zou alleen jammer zijn van dié bedrijven die de moeite hebben genomen op een hoger arboniveau te willen presteren, als zij terugvallen op een lager werk- en denkniveau. Hoewel de reguliere RI&E binnen Nederland nog steeds als een van de beste bedrijfstak-RI&E's te boek staat, blijft de RI&E PLUS natuurlijk het summum op RI&E-gebied.