Blootstellingsbeoordeling

Top  Previous  Next

 

 

Blootstellingsbeoordeling

 

 

Een blootstellingsbeoordeling is bedoeld om aan te kunnen geven in hoeverre werknemers gevaar lopen om blootgesteld te worden aan de grond- en hulpstoffen in uw bedrijf. In de meeste gevallen valt de blootstelling binnen onze bedrijfstak wel mee, doordat er voldoende oplossingen bekend zijn. Dit komt omdat tegenwoordig al veel minder schadelijke alternatieven voor handen zijn in combinatie met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verder is het van belang om tijdens de blootstellingsbeoordeling extra aandacht te besteden aan de in uw bedrijf aanwezige bijzondere groepen. Zo mag bijvoorbeeld een zwangere vrouw niet blootgesteld worden aan oplosmiddelen om de ongeboren vrucht te beschermen.

Binnen de RI&E Grafimedia worden de volgende onderwerpen in de blootstellingsbeoordeling meegenomen (uiteraard weer afhankelijk van het gekozen RI&E-niveau):

 

Gebruikseigen naam:

Hiermee wordt voornamelijk de naam bedoeld die u als bedrijf aan de specifieke stof wilt geven. Het RI&E-programma heeft nu de standaard ESV-naam ingevoerd, maar daar mag u desgewenst ook uw eigen benaming overheen zetten. Uitgangspunt is dat het voor alle werkzame personen in het bedrijf helder is om welke stof het gaat.

 

Grenswaarde (vroeger de MAC-waarde):

Voorheen kenden we de MAC-waarde; de Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een stof. Dit is door vernieuwde Europese regelgeving veranderd in Grenswaarde. Dit geeft nog steeds aan wat het maximale concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek mag zijn. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover de huidige kennis reikt – de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode.

In Nederland bestaan wettelijke grenswaarden. Een wettelijke grenswaarde is gebaseerd op een wetenschappelijk gezondheidskundig onderbouwd advies van de Gezondheidsraad, en is door de SER-commissie Grenswaarden (SER = Sociaal Economische Raad) getoetst op sociaal-economische haalbaarheid. De grenswaarden van uw stoffen zouden terug te vinden moeten zijn in de bijbehorende VIB's.

 

Bedrijfseigen grenswaarde:

Indien er voor een stof geen grenswaarde is afgegeven bent u als bedrijf verplicht zelf een grenswaarde vast te stellen, waarbij het uitgesloten is dat er enig gevaar voor werknemers kan bestaan als deze blootgesteld worden aan concentraties die onder de bedrijfseigen grenswaarde liggen.

 

Aantal blootgestelden:

In deze kolom dient u aan te geven hoeveel werknemers aan deze stof worden blootgesteld (even los van het feit of ze überhaupt blootstellingsgevaar kennen).

 

Blootstellingsduur:

Het gaat hier om de absolute tijd (in uren of minuten) dat een werknemer feitelijk blootgesteld wordt aan de stof in kwestie.

 

Blootstellingsgevaar medewerker:

Hier kunt u op basis van de voorgaande gegevens een beoordeling geven in hoeverre een werknemer blootstellingsgevaar kent bij deze stof. U heeft keuze uit 'Blootstellingsgevaar' (rood stoplicht), 'Wellicht blootstellingsgevaar' (oranje stoplicht) of 'Geen blootstellingsgevaar' (groen stoplicht). Het spreekt voor zich dat bij een rood stoplicht er direct actie ondernomen dient te worden om verdere blootstelling (m.n. chronisch) te voorkomen dan wel te beperken.

 

Blootstellingsgevaar bijzondere groepen:

Hier kunt u op basis van de voorgaande gegevens een beoordeling geven in hoeverre een werknemer – behorende tot een bijzondere groep – extra blootstellingsgevaar kent. U heeft wederom de keuze uit 'Blootstellingsgevaar' (rood stoplicht), 'Wellicht blootstellingsgevaar' (oranje stoplicht) of 'Geen blootstellingsgevaar' (groen stoplicht). Het spreekt voor zich dat bij een rood stoplicht er direct actie ondernomen dient te worden om verdere blootstelling (m.n. chronisch) te voorkomen dan wel te beperken.

 

Opmerkingenveld:

In dit veld kunt u een eigen tekst kwijt over deze afvalstof. Hierbij kunt u denken aan een veiligheids- en werkinstructie hoe om te gaan met de stof. De door u ingevoerde informatie in dit veld zal worden opgenomen in de stofkaart, die het RI&E-programma desgewenst voor u kan maken.