Arbeidsgehandicapten en SW-medewerkers

Top  Previous  Next

 

 

Arbeidsgehandicapten

 

"Hoe zet ik een werknemer met een arbeidshandicap in binnen mijn bedrijf? En wat gebeurt er als ik een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aanneem?". Dit zijn vragen die leven bij veel werkgevers. Aan de andere kant is het voor werknemers met een handicap lastig om werk te behouden of te krijgen. Daarom zijn er voorzieningen en regelingen die zowel de werkgever als de werknemer helpen. Er zijn ook wettelijke verplichtingen die discriminatie van gehandicapten moeten voorkomen. De term arbeidsgehandicapte betekent namelijk niet dat iemand niet kan werken. In werkelijkheid is een groot deel van alle arbeidsgehandicapten in staat om prima werk te leveren. De laatste jaren nam het aantal arbeidsgehandicapten met een baan af, maar sinds 2006 is er weer een stabielere lijn zichtbaar.

De wetgeving gaat in de volgende gevallen uit van een arbeidsgehandicapte:

 

•        Als hij een Ziektewet, WAO/WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft.

•        Als een verzekeringsarts samen met een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat zijn/haar ziekte of handicap werken moeilijk maakt.

•        Als de gemeente heeft vastgesteld dat zijn ziekte of handicap het vinden van werk moeilijk maakt.

•        Als hij bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening aan de slag kan, maar nog geen werk heeft gevonden.

 

Overigens is het als werkgever ook aardig om te weten wanneer iemand volgens de wet niet als arbeidsgehandicapte wordt gezien:

 

•        Als de werknemer zonder speciale aanpassingen ander werk kan doen.

•        Als de werknemer niet akkoord gaat met een status als arbeidsgehandicapte.

•        Als de werknemer langdurig verzuimt vanwege een arbeidsconflict.

 

Beperkingen om een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst te willen nemen hoeven (bijna) geen rol meer te spelen. Door een arbeidsgehandicapte werknemer passend werk te laten doen of door de werkplek aan te passen is het mogelijk mensen met een handicap in dienst te houden of te nemen. Tal van organisaties kunnen daarbij helpen, waaronder de Sociale Werkvoorziening zelf. In dit kader heeft er in 2008 een belangrijk onderzoeksproject plaatsgevonden door het Dienstencentrum, Kenniscentrum GOC en de bedrijfstakvertegenwoordiging van de Sociale Werkvoorziening. Hieruit bleek dat er binnen grafimediaondernemingen voldoende kansen bestaan om arbeidsgehandicapten in te zetten.

Uit het onderzoek bleek ook dat vrijwel alle werkgevers van mening zijn dat lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken minstens even gemotiveerd zijn als 'gezonde' medewerkers en vaak zelfs gemotiveerder (trouwer).

 

Om de inzetbaarheid van werknemers met een arbeidshandicap zo optimaal mogelijk te laten verlopen kennen we binnen Nederland een aantal stimuleringsregelingen, te weten: de Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) of een Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB). Dit zijn vergoedingen voor:

 

•        Aangepast vervoer van en naar het werk

•        Communicatievoorzieningen (teksttelefoons, doventolken)

•        Speciaal meubilair

•        Jobcoaching: persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij re-integratie

•        Omscholing of bijscholing om een bredere inzetbaarheid te kunnen nastreven.

 

De overheid wil werkgevers niet alleen stimuleren om het re-integratieproces van zieke werknemers te optimaliseren. Ook het aantrekken van mensen met een blijvende arbeidshandicap wordt door de overheid financieel ondersteund. Binnen de grafimedia kennen we voldoende kansen voor werkgevers om arbeidsgehandicapten in te zetten. Het UWV die het overheidsbeleid op dit punt uitvoert, biedt in ieder geval verschillende voorzieningen en financiële voordelen wanneer een werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst neemt:

 

•        Korting op WIA/WAO- en WW-premies

•        Subsidies voor aanpassingen op de werkplek

•        Begeleiding van een jobcoach voor de werknemer

•        Ziektewet-uitkering/compensatie bij ziekte ('no-riskpolis')

•        Proefplaatsing: iemand werkt drie maanden op proef bij u zonder dat u loon betaalt

•        Minder loon betalen als uw werknemer met een Wajong-uitkering minder presteert

 

De REA-instrumenten blijven nog vijf jaar (het zgn. vijfjaarstermijn status arbeidsgehandicapte) voor werkgever en werknemer beschikbaar na eventuele beëindiging van de uitkering of voorziening.